सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 26 (जि.मा.का.)- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 387.326 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 86.58 टक्के भरले आहे.

  • जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसातील आकडे प्रकल्पातील पाण्याच्या टक्केवारीचे आहेत:
  • मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प– देवघर- 61.7320 (62.98), अरुणा – 79.8922 (86.82), कोर्ले-सातंडी -25.4740 (100)
  • लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे- शिवडाव- 2.648 (100), नाधवडे- 1.616 (19.82), ओटाव- 4.128 (55.56), देंदोनवाडी – 1.743 (17.79), तरंदळे – 5.365 (54.69), आडेली- 1.288 (100), आंबोली – 1.725 (100), चोरगेवाडी– 2.495(77.97), हातेरी- 1.963 (100), माडखोल -1.690 (100), निळेली -1.447 (82.83), ओरोस बुद्रुक- 1.271 (52.83), सनमटेंब- 2.390 (100), तळेवाडी- डिगस- 1.637 (65.38), दाभाचीवाडी- 1.865 (77.03), पावशी- 3.030 (100), शिरवल -3.680 (100), पुळास -1.508 (100), वाफोली – 2.330 (100), कारिवडे – 1.187 (85.70), धामापूर – 2.441 (100), हरकूळ -2.380 (100), ओसरगाव – 1.339 (100), ओझरम – 1.819 (100), पोईप – 0.853 (73.34), शिरगाव – 0.711 (44.94), तिथवली – 1.331 (77.25), लोरे- 2.696 (100)
    तसेच मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे- विलवडे- 1.584 (100.01), शिरवळ- 1.032 (50.63), वर्दे- 1.023 (65.80) कोकीसरे – 0.440 (24.23), नानीवडे (महाजनवाडी) – 0422 (23.61), सावडाव- 1.261 (52.33), जानवली- 0.000 (0.000), नानीवडे (वाईकरवाडी) – 0.405 (22.87) या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page