सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 8 (जि.मा.का.)- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 363.701 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 81.30 टक्के भरले आहे.

जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसातील आकडे प्रकल्पातील पाण्याच्या टक्केवारीचे आहेत:

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प:– देवघर- 69.6680 (71.08), अरुणा – 78.3033 (85.09), कोर्ले- सातंडी -25.4740 (100)
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे:- शिवडाव- 2.648 (100), नाधवडे- 1.585 (19.44), ओटाव- 4.190 (56.39), देंदोनवाडी – 0.748 (7.63), तरंदळे – 7.419 (75.63), आडेली- 1.288 (100), आंबोली – 1.725 (100), चोरगेवाडी– 3.028 (94.63), हातेरी- 1.963 (100), माडखोल -1.690 (100), निळेली -1.747 (100), ओरोस बुद्रुक- 1.574 (65.42), सनमटेंब- 2.390 (100), तळेवाडी- डिगस- 1.792 (71.57), दाभाचीवाडी- 2.209 (91.24), पावशी- 3.030 (100), शिरवल -3.680 (100), पुळास -1.508 (100), वाफोली – 2.330 (100), कारिवडे – 1.385 (100), धामापूर – 0.791 (32.40), हरकूळ -2.380 (100), ओसरगाव – 1.339 (100), ओझरम – 1.819 (100), पोईप – 0.732 (62.94), शिरगाव – 0.966 (61.06), तिथवली – 1.723 (100), लोरे- 2.696 (100)
मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे:- विलवडे- 0.975 (61.56), शिरवळ- 1.261 (61.87), वर्दे- 1.023 (65.80) कोकीसरे – 0.720 (39.65), नानीवडे (महाजनवाडी) – 1.034(57.86), सावडाव- 1.371 (56.90), जानवली- 0.000 (0.000), नानीवडे (वाईकरवाडी) – 0.594 (33.54)

You cannot copy content of this page