सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 1 (जि.मा.का.)- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 365.181 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 81.63 टक्के भरले आहे. जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसातील आकडे प्रकल्पातील पाण्याच्या टक्केवारीचे आहेत:
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर- 63.8880 (65.18), अरुणा – 78.7280 (85.55), कोर्ले- सातंडी -25.4740 (100)
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव- 2.648 (100), नाधवडे- 2.164 (26.55), ओटाव- 4.374 (58.86), देंदोनवाडी – 0.838 (8.55), तरंदळे – 6.805 (69.37), आडेली- 1.288 (100), आंबोली – 1.725 (100), चोरगेवाडी– 2.888 (90.25), हातेरी- 1.963 (100), माडखोल -1.690 (100), निळेली -1.747 (100), ओरोस बुद्रुक- 1.496 (62.18), सनमटेंब- 2.390 (100), तळेवाडी- डिगस- 1.693 (67.61), दाभाचीवाडी- 2.132 (88.06), पावशी- 3.030 (100), शिरवल -3.680 (100), पुळास -1.508 (100), वाफोली – 2.330 (100), कारिवडे – 1.385 (100), धामापूर – 1.741 (71.32), हरकूळ -2.380 (100), ओसरगाव – 1.339 (100), ओझरम – 1.819 (100), पोईप – 0.761 (65.43), शिरगाव – 0.919 (58.09), तिथवली – 1.723 (100), लोरे- 2.696 (100)
मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे – विलवडे- 1.407 (88.84), शिरवळ- 1.198 (58.77), वर्दे- 1.123 (72.23) कोकीसरे – 0.674 (37.12), नानीवडे (महाजनवाडी) – 0.866 (48.46), सावडाव- 1.494 (62.00), जानवली- 0.000 (0.000), नानीवडे (वाईकरवाडी) – 0.528 (29.81)

You cannot copy content of this page