सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 12 लघु पाटबंधारे प्रकल्प तुडुंब

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 28 (जि.मा.का.):- जिल्ह्यातील 12 लघु पाटबंधारे प्रकल्प 100 टक्के भरले असून कोर्ले सातांडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पही 100 टक्के भरला आहे.

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 355.0240 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 79.36 टक्के भरले आहे. सध्या या प्रकल्पातून 23.31 घ.मी. सेकंद इतका विसर्ग सुरू आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प:– देवघर – 59.1090, अरुणा – 30.5235, कोर्ले- सातंडी – 25.4740.
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे:– शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 3.2819, ओटाव – 1.5931, देंदोनवाडी – 0.4901, तरंदळे – 0.6020, आडेली – 1.2710, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.0700, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4050, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8370, दाभाचीवाडी – 1.4600, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.1550, कारिवडे – 1.0480, धामापूर – 1.5910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.9360, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7610, शिरगाव – 0.6510, तिथवली – 1.2970, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page