सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी:- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 354.142 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 79.16 टक्के भरले आहे.
जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसातील आकडे प्रकल्पातील पाण्याच्या टक्केवारीचे आहेत:
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प:– देवघर- 74.6720 (76.18), अरुणा – 77.8844 (84.63), कोर्ले- सातंडी -25.4740 (100)
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे:- शिवडाव- 2.648 (100), नाधवडे- 1.616 (19.82), ओटाव- 3.887 (52.31), देंदोनवाडी – 0.673 (6.87), तरंदळे – 7.776 (79.27), आडेली- 1.254 (97.63), आंबोली – 1.725 (100), चोरगेवाडी– 3.085 (96.41), हातेरी- 1.963 (100), माडखोल -1.690 (100), निळेली -1.747 (100), ओरोस बुद्रुक- 1.600 (66.50), सनमटेंब- 2.390 (100), तळेवाडी- डिगस- 1.892 (75.56), दाभाचीवाडी- 2.235 (92.32), पावशी- 3.030 (100), शिरवल -3.680 (100), पुळास -1.508 (100), वाफोली – 2.330 (100), कारिवडे – 1.385 (100), धामापूर – 0.966 (39.57), हरकूळ -2.380 (100), ओसरगाव – 1.310 (97.83), ओझरम – 1.819 (100), पोईप – 0.677 (58.21), शिरगाव – 0.976 (61.69), तिथवली – 1.710 (99.25), लोरे- 2.696 (100)
मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे:- विलवडे- 0.797 (50.32), शिरवळ- 1.261 (61.87), वर्दे- 0.733 (47.14) कोकीसरे – 0.720 (39.65), नानीवडे (महाजनवाडी) – 1.083 (60.60), सावडाव- 1.261 (52.33), जानवली- 0.000 (0.000), नानीवडे (वाईकरवाडी) – 0.610 (34.44)

You cannot copy content of this page