सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 28 (जि.मा.का.)- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 377.246 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 84.33 टक्के भरले आहे. जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसातील आकडे प्रकल्पातील पाण्याच्या टक्केवारीचे आहेत:
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर- 62.69000 (63.96), अरुणा – 80.0378 (86.97), कोर्ले- सातंडी -25.4740 (100).
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव- 2.648 (100), नाधवडे- 2.243 (27.52), ओटाव- 4.313 (58.05), देंदोनवाडी – 1.433 (14.63), तरंदळे – 6.059 (61.76), आडेली- 1.288 (100), आंबोली – 1.725 (100), चोरगेवाडी– 2.731 (85.34), हातेरी- 1.963 (100), माडखोल -1.690 (100), निळेली -1.747 (100), ओरोस बुद्रुक- 1.392 (57.86), सनमटेंब- 2.390 (100), तळेवाडी- डिगस- 1.679 (67.05), दाभाचीवाडी- 2.059 (85.05), पावशी- 3.030 (100), शिरवल -3.680 (100), पुळास -1.508 (100), वाफोली – 2.330 (100), कारिवडे – 1.385 (100), धामापूर – 2.366 (96.93), हरकूळ -2.380 (100), ओसरगाव – 1.339 (100), ओझरम – 1.819 (100), पोईप – 0.822 (70.68), शिरगाव – 0.798 (50.44), तिथवली – 1.577 (91.53), लोरे- 2.696 (100)
मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे – विलवडे- 1.576 (99.51), शिरवळ- 1.121 (55.00), वर्दे- 1.142 (73.45) कोकीसरे – 0.581 (32.00), नानीवडे (महाजनवाडी) – 0.547 (30.61), सावडाव- 1.440 (59.76), जानवली- 0.000 (0.000), नानीवडे (वाईकरवाडी) – 0.479 (27.05)

You cannot copy content of this page