सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी:- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 430.6490 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 96.26 टक्के भरले आहे. गेल्या चोवीस तासात या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 6.60 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

जिल्ह्यातील मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा असून सर्व आकडे द.ल.घ.मी. परिमाणात आहेत.
देवघर– 86.0510, अरुणा- 78.3860, कोर्ले-सातंडी- 25.4740.
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे.
शिवडाव– 2.6480, नाधवडे– 3.0397, ओटाव– 4.2569, देंदोनवाडी– 1.2504, तरंदळे– 4.0530, आडेली– 1.2880, आंबोली– 1.7250, चोरगेवाडी– 3.2000, हातेरी– 1.9630, माडखोल– 1.6900, निळेली– 1.7470, ओरोस बुद्रुक– 2.3440, सनमटेंब– 2.3900, तळेवाडी-डिगस– 2.2990, दाभाचीवाडी– 2.4210, पावशी– 3.0300, शिरवल– 3.6800, पुळास– 1.5080, वाफोली– 2.3300, कारिवडे– 1.3850, धामापूर– 2.4410, हरकूळ– 2.380, ओसरगाव– 1.310, ओझरम– 1.819, पोईप– 0.717, शिरगाव– 1.325, तिथवली– 1.723, लोरे– 2.696 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page