सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 04 (जि.मा.का.):- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 351.2130 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.51 टक्के भरले आहे.

मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत:-
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प:–  देवघर – 57.9700, अरुणा – 32.7639, कोर्ले- सातंडी – 25.0930.
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे:– शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.6482, ओटाव – 1.5638, देंदोनवाडी – 0.2940, तरंदळे – 0.2940, आडेली– 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.1160, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4440, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8650, दाभाचीवाडी – 1.5030, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.2640, कारिवडे – 1.1280, धामापूर – 1.1910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.9970, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7460, शिरगाव – 0.6670, तिथवली – 1.3310, लोरे– 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.